Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "toute-puissance" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
toute-puissance /tutpüisañs / nf salt egemenlik
toute-puissance [la] salt egemenlik
toute-puissance salt egemenlik

Fransızca » Türkçe "toute-puissance" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à toute allure son hızla
à toute épreuve her şeye dayanır, dayanıklı
à toute force ne pahasına olursa olsun, mutlaka
à toute heure her an, sürekli olarak
à toute vitesse hızla, tam gaz
avoir toute sa tête aklı başında olmak
dans toute l'acception du terme kelimenin tam anlamıyla
de toute éternité ezelden beri
de toute évidence kuşkusuz, şüphesiz
de toute façon ne olursa olsun
de toute manière ne olursa olsun, her halü kârda
de toute sorte her çeşitten
en toute sécurité tam güvenlik içinde
être en sa puissance elinde olmak, elinden gelmek
puissance /puisañs / nf güç, kuvvet; iktidar; otorite être en sa puissance elinde olmak, elinden gelmek
puissance [la] güç, kuvvet; iktidar; otorite
selon toute vraisemblance görünüşe göre, şüphesiz
sous toute réserve bütün sakıncaları göz önünde tutarak
sur toute chose hele, özellikle
toute autre bir başkası
toute somme kısacası, nihayet
à toute vitesse tam gaz
avant toute chose öncelikle
avoir toute sa tête aklı başında olmak
de toute façon zaten, nasıl olsa