Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "s'orienter vers" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
s'orienter vers e doğru yönelmek

Fransızca » Türkçe "s'orienter vers" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
en vers koşuklu, manzum
tirer les vers du nez ağzından lafı almak, ağzını arayarak öğrenmek
tirer les vers du nez de qn ağzından söz almak
vers /ver / nm dize, mısra * nmpl koşuk, nazım en vers koşuklu, manzum vers blancs kafiyesiz koşuk
/ver / prép -e doğru vers midi öğleye doğru
vers blanc uyaksız dize
vers blancs kafiyesiz koşuk
vers libre özgür koşuk, serbest nazım
vers midi öğleye doğru
aller vers l'automne küzgermek, güzleşmek, küzermek
concave vers le haut yukarı bükey
demi vers yarım dize
écrit en vers manzum
en vers manzum
face vers le bas yüzükoyun
lieu d'élevage des vers à soie böcekhane, böceklik
mangé par les vers kurt yemiş
se diriger vers yönelmek, doğru gitmek
se tourner vers müracaat etmek
se tourner vers la Mecque kıbleye dönmek
tirer les vers du nez ağızdan söz çalmak, ağız aramak
tirer vers le bas aşağı almak
tourné vers l'avant ilerye dönük
vers zuban, sularında, yönünde, dize, mısra, doğru
vers-librisme özgür nazımcılık
vers alexandrin aleksandrin dizesi