Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "charge" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
charge /şarj(Å‘) / nf yük; yüküm, yükümlülük, mükellefiyet; görev; memuriyet; itham, suçlama; (silah) doldurma; saldırma; hücum borusu à charge de şartıyla, koşuluyla à ma charge kendi hesabıma avoir la charge de sorumluluğunu yüklenmek être à charge à qn masrafa sokmak; yük olmak femme de charge kâhya kadın
chargé /şarje / adj yüklü; dolu chargé d'affaire maslahatgüzar, işgüder chargé de cours okutman, öğretim görevlisi lettre chargée taahhütlü mektup
charge itham, sıkı, yük, zimmet, mansıb, şarj, memuriyet
chargé yüklü

Fransızca » Türkçe "charge" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à charge de şartıyla, koşuluyla
à charge de revanche karşılıklı olmak üzere
à la charge işi yeniden ele almak
à ma charge kendi hesabıma
avoir la charge de sorumluluğunu yüklenmek
chargé d'affaire maslahatgüzar, işgüder
chargé de cours okutman, öğretim görevlisi
charge nucléaire nükleer başlık
être à charge à qn masrafa sokmak; yük olmak
être chargé de lauriers şeref kazanmak
femme de charge kâhya kadın, kalfa
monte-charge /moñtşarj(õ) / nm inv yük asansörü
monte-charge [le] yük asansörü
pli chargé taahhütlü mektup
adaptateur de charge şarj aleti
capacité de charge taşıma kapasitesi
charge à blanc kuru sıkı
chargé d'affaires maslahatgüzar
chargé de görevli
charge de cavalerie atlı hücum
chargé de cours doçent, okutman
chargé de cours contractuel sözleşmeli okutman
charge de travail iş yükü
charge électrique elektrik yükü
charge positive artı yük