Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "pouvoir" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
pouvoir /puvuar / v -ebilmek, -abilmek * nm iktidar; güç; saygınlık, itibar, nüfuz; yetki, salahiyet; yönetim biçimi, rejim il se peut que ola ki, belki les pouvoirs publics yetkililer, ilgili makamlar n'en pouvoir plus artık yapamamak, dayanacak gücü kalmamak pouvoir d'achat alım gücü, satın alma gücü pouvoir exécutif yürütme gücü, icra kuvveti pouvoir judiciaire yargı gücü, kaza kuvveti pouvoir légiflatif yasama gücü se pouvoir mümkün olmak
pouvoir kudret, iktidar, edebilmek, salâhiyet, zur, rejim

Fransızca » Türkçe "pouvoir" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
fondé de pouvoir yetkili kimse
n'en pouvoir plus artık yapamamak, dayanacak gücü kalmamak
ne pouvoir fermer les yeux gözüne uyku girmemek
ne pouvoir sentir qn hoşlanmamak, sinirine dokunmak
plein pouvoir tam yetki
pouvoir d'achat alım gücü, satın alma gücü
pouvoir exécutif yürütme gücü, icra kuvveti
pouvoir judiciaire yargı yetkisi
pouvoir légiflatif yasama gücü
pouvoir législatif yasama kuvveti
pouvoir suprême egemenlik
se pouvoir mümkün olmak
avoir du pouvoir muktedir olmak
fondé de pouvoir tam yetkili temsilci
manque de pouvoir kuvvetsizlik
n'en pouvoir plus artık yapamamak, dayanacak gücü kalmamak
ne pas pouvoir être ignoré göze batmak
plein pouvoir tam yetki
pouvoir d'achat satın alma gücü, alım gücü
pouvoir de discernement ayırdetme gücü
pouvoir de persuasion ikna gücü
pouvoir de suspension askıya alma yetkisi
pouvoir discrétionnaire temyiz kudreti
pouvoir exécutif yürütme erki, yürütme gücü, icra kuvveti
pouvoir judiciaire yargı erki