Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "sous-titre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
sous-titre altyazı

Fransızca » Türkçe "sous-titre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à juste titre haklı olarak
à titre d'office görevine dayanarak
à titre de sıfatıyla, olarak
à titre gracieux bedava, karşılık beklemeden
agir sous main el altından/gizlice iş görmek
avoir sous la main eli altında bulundurmak
couper l'herbe sous le pied de qn ayağını kaydırmak
créancier en sous-ordre alacaklının alacaklısı
en titre (görevinde) köklü olarak, asaleten
être sous la coupe de qn boyunduruğu altında olmak
être sous la férule de qn baskısı altında olmak
être sous les drapeaus askerde olmak
garder sous clef kilit altında tutmak
gros titre başlık, manşet
il y a anguille sous roche bunda bir iş var
le tenant du titre şampiyonluk unvanını elinde tutan
marcher sous qn buyruğu altında olmak
mettre la clef sous la porte gizlice kaçmak, sıvışmak
mettre qch sous presse baskıya vermek
mettre qn sous les verrous hapse atmak
mettre tomber sous le joug boyunduruk altına almak
passer une chose sous silence sözünü etmemek, dokunmadan geçmek
près des sous cimri, pinti, eli sıkı
rire sous cape bıyık altından gülmek
souhaiter d'être à cent pieds sous la terre yerin dibine geçmek